Acordare zile libere pentru ingrijire sanatate copil

2015-11-12

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Art. 1.
(1) Pentru a beneficia de ziua lucratoare libera prevazuta la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului parintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic.
(2) Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 1.
(3) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataeaza o copie a documentului din care sa rezulte calitatea de parinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, dupa caz, precum i o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera i nici nu o va solicita.

Art. 2.
Vizita la medic prevazuta la art. 1 alin. (1) poate fi efectuata in sistemul public de sanatate sau in sistemul privat.

Art. 3.
(1) Dupa efectuarea controlului medical, parintele sau reprezentantul legal al copilului are obligatia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce contin rezultatul controlului medical.
(2) Pe baza documentelor prezentate de parinte sau, dupa caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului elibereaza o adeverinta, din care rezulta efectuarea controlului medical. Modelul adeverintei este prevazut in anexa nr. 2.
(3) In situatia in care ziua libera a fost acordata in cursul anului colar, iar copilul frecventeaza o forma de invatamant preuniversitar, medicul de familie va elibera i o scutire medicala pentru copil.

Art. 4.
Ziua lucratoare libera acordata se justifica prin depunerea la angajator a adeverintei prevazute la art. 3 alin. (2), eliberata de catre medicul de familie fara perceperea de taxe, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia.

Art. 5.
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA nr. 1

CERERE

Subsemnatul/Subsemnata, ..., angajat/a in cadrul ..., in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ..., nascut/nascuti la ..., va adresez rugamintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/doua zile libere, in data de ..., in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului.
Ataez prezentei cereri declaratia pe propria raspundere cu privire la faptul ca celalalt parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ... (se completeaza cu numele i prenumele parintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucratoare libera i nici nu o va solicita in cursul acestui an calendaristic.
Data ...
Semnatura ...

ANEXA nr. 2

Judetul ...
Localitatea ...
Cabinet medic de familie ...

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca: dna/dl. ..., cu domiciliul in: judetul ... localitatea ..., str. ... nr. ..., in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ... nascut/nascuti la data de ..., a efectuat in data de ... controlul medical al starii de sanatate a acestuia/acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la: ...

Data eliberarii:
Anul ... luna ... ziua ...
Semnatura i parafa medicului,
L.S. ...

(Hotararea Guvernului nr. 576 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.542 din 21 iulie 2015)lista noutati